Voordat U zich kan aanmelden moet U eerst akkoord gaan met de algemene regels binnen de Wushu Academie Xia Quan

Algemene regels binnen de Wushu Academie Xia Quan
 1. Iedere leerling dient zich open te stellen en respect te tonen voor de historie van het Wushu (Kung Fu en Tai Chi). Tijdens de trainingen zal hier aandacht aan worden besteed en tevens zal er aandacht worden geschonken aan de Chinese cultuur.
 2. Iedere leerling dient respect te hebben en te tonen voor de trainer. Discipline en beleefdheid worden verlangd, zowel binnen de trainingsfaciliteiten als daarbuiten. De trainer dient te worden aangesproken met Sifu (leermeester).

 3. Iedere leerling dient de naam, het belang en de integriteit van het Wushu en van de NWA, ook naar buiten toe, hoog te houden en op geen enkele manier te benadelen.

 4. Iedere leerling dient respect te hebben voor de overige groepsleden. Een positieve houding bevordert de samenwerking.

 5. Iedere leerling dient hard en serieus te trainen, en met aandacht de lessen te volgen.

 6. Wanneer minimaal 85% van de lessen is gevolgd heeft iedere leerling het recht om in de maand voorafgaand aan de zomervakantie een beoordeling van zijn/haar niveau c.q. vorderingen aan te vragen. Na drie jaar training heeft iedere leerling het recht om een examen bij de NWA aan te vragen waarop een diploma kan volgen.

 7. Iedere leerling dient op de aangegeven tijden aanwezig te zijn. Vertragingen en absenties dient u van tevoren (met opgave van reden) te melden bij de trainer.

 8. Wanneer u de lessen niet hebt kunnen volgen, is de N.W.A. niet verplicht u de lessen te laten inhalen.

 9. Als u zich onwel voelt, maakt u dat a.u.b. voor het begin van de lessen aan de trainer bekend.

 10. Iedere leerling dient zijn/haar lidmaatschapskaart te kunnen tonen, als er naar gevraagd wordt.

 11. De oefenruimte is uitsluitend bestemd voor leerlingen. Dit i.v.m. de concentratie op de training en het voorkomen van letsel dat evt. toegebracht zou kunnen worden aan toeschouwers.

 12. Leerlingen mogen geen mensen meenemen naar de trainingen, zonder van tevoren toestemming te hebben gevraagd aan de trainer.

 13. Iedere leerling die voor een periode van meer dan 2 maanden niet aan de training deelneemt, zonder dit van tevoren te hebben aangekondigd, dient bij het vervolgen van de lessen opnieuw het inschrijfgeld te voldoen.

 14. De NWA kan i.v.m. het aantal deelnemers de groepssamenstelling wijzigen, groepen samenvoegen en/of deelnemers in een andere groep plaatsen.

 15. Beëindiging van deelname aan de training is alleen mogelijk middels een schriftelijke annulering voorzien van een handtekening. Wanneer deze niet wordt verstrekt, gaan wij er van uit dat de leerling niet met de training is gestopt en blijft de betalingsverplichting bestaan.

 16. Tijdens de lessen mogen geen foto- of video-opnamen worden gemaakt zonder toestemming van de trainer.

 17. Deelname aan de training is op eigen risico; de NWA is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel. In dit verband wordt u tevens geadviseerd een arts te consulteren alvorens u besluit aan de traing deel te nemen.

 18. Iedere leerling dient zich aan de bovenstaande regels te houden en ten aller tijden de naam en het belang van zowel de NWA als haar trainer in ere te houden. Bij het constateren van handelingen die de naam en het belang van de NWA en/of de trainer kunnen schaden, worden er maatregelen getroffen, zoals in het meest extreme geval het permanent beëindigen van het lidmaatschap. Het geroyeerde lid zal dan worden uitgesloten van alle door de NWA georganiseerde activiteite n.

Het lesgeld

 1. Iedere leerling dient binnen de afgesproken termijn het lesgeld te betalen.

 2. Betaalde lesgeld wordt niet gerestitueerd.

 3. Over de zomervakantie wordt over een periode van 40 dagen geen lesgeld berekend; de andere vakanties worden doorbetaald.

 4. Het lesgeld kan contant worden betaald of eventueel op de rekeningnrs. van de NWA worden overgemaakt.

 5. De NWA bepaalt over welke periode u lesgeld verschuldigd bent en draagt er zorg voor dat de betaalde termijn op uw lidmaatschapskaart wordt afgestempeld.

 6. Wanneer u voor een periode van min. één maand de lessen niet kunt volgen, kunt u tevoren schriftelijk ontheffing van het lesgeld (over die periode) aanvragen.

 7. Het lesgeld dient een week voor het verstrijken van de betaalde termijn te zijn voldaan.

 8. Als uw lesgeld niet binnen 8 dagen na de vervaldatum is betaald wordt € 5,00 aan administratiekosten in rekening gebracht en kan de toegang tot de les worden ontzegd.

 9. Bij niet tijdige betaling wordt bovendien € 5,00 administratiekosten berekend voor de eerste herinneringsnota en € 7,50 voor iedere volgende nota.

 10. Bij wanbetaling kan het lidmaatschap door de NWA worden beëindigd en is het lesgeld alsnog verschuldigd. Zonodig zal een incassobureau worden ingeschakeld.


 Ik ga akkoord met deze regels

 Ik ga niet akkoord met deze regels

Print print PDF